Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région de Betsiboka

 

 

District        
             Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Kandreho

20,00

20,00

20,00

20,00

15

15

15

15

Maevatanana

840,00

840,00

837,54

835,09

1 715

1 710

1 705

1 700

Tsaratanana

980,00

980,00

974,06

974,06

830

825

820

820

TOTAL

1840,00

1840,00

1831,60

1829,15

2560

2550

2540

2535

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour