Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra


Superficie et Production d'Arachide par District
dans la Région d’Atsimo Atsinanana

 

 

District        
                  Année

Superficie(Ha)

Production(T)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Befotaka

185,00

190,00

176,43

176,43

70

70

65

65

Farafangana

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Midongy Atsimo

160,00

160,00

160,00

160,00

90

90

90

90

Vangaindrano

20,00

20,00

20,00

20,00

10

10

10

10

Vondrozo

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

TOTAL

365,00

370,00

356,43

356,43

170

170

165

165

Source : Service de la Statistiques Agricoles

 

 

 

s

 

 

 

 

 

retour