Foiobem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra

Tests de sarcleuses dans les Pôles Rizicoles de Madagascar
Ambohibary et Ankazomiriotra